Právo průmyslového vlastnictví: patenty, design, ochranné známky

V oblasti práva průmyslového vlastnictví poskytujeme právní poradenství např. podnikům, veřejnoprávním institucím, orgánům veřejné moci a výzkumným ústavům/zařízením, ale i tvůrčímu odvětví a umělcům ve všech otázkách souvisejících s ochranou jejich produktů a děl, vynálezů a know-how před soutěžiteli.

Advokáti našeho týmu „Duševní vlastnictví (IP)“ Vám poskytnou poradenství v souvislosti s právy k vynálezům, ochrannými známkami a designem. Rádi Vám pomůžeme, budete-li chtít zajistit ochranné známky, výsledky výzkumu a vývoje nebo jiné citlivé podnikové know-how formálními ochrannými právy. Prosadíme Vaše práva a budeme Vás podporovat při obraně před útoky, přičemž v této souvislosti jednáme před příslušnými soudy na celém území Spolkové republiky Německo a budeme Vás zastupovat i mimosoudně, např. v případě iniciování výstrah. Kromě toho koncipujeme a přezkoumáváme licenční smlouvy a poskytujeme právní poradenství ve všech otázkách týkajících se výzkumu a vývoje.


Specifická témata:

 • Poradenství v souvislosti s vhodnými strategiemi v zájmu ochrany výrobků, děl, vynálezů a know-how

 • Ochrana vynálezů prostřednictvím patentů a užitných vzorů

 • Ochrana známek na základě práv k ochranným známkám a práva související s užíváním označení

 • Ochrana designu na základě designových práv

 • Soudní a mimosoudní spory ohledně patentů, ochranných známek a designových práv, např. řízení související se zápisy, ve věci podání odporu, v souvislosti s porušením práv nebo řízení o prohlášení neplatnosti

 • Poradenství ohledně vhodných opatření na ochranu podnikatelského a technického know-how, např. vůči dodavatelům, zákazníkům či poskytovatelům služeb

 • Prosazení práv, zejména výzvy adresované subjektům porušujícím příslušná práva

 • Zabavení výrobků, vyrobených s porušením autorských práv a jiných práv duševního a průmyslového vlastnictví, celními orgány

 • Smlouvy o převodu autorských práv a jiných práv duševního a průmyslového vlastnictví a o poskytování licencí k těmto právům a know-how

 • Poradenství při projektech z oblasti vědy a výzkumu, např. strukturování a přezkoumání kooperačních smluv a smluvního výzkumu (výzkumu na zakázku)

 • Zaměstnanecké vynálezy (zajištění požadovaného přikázání práv a přiměřené úplaty)