Obchodní právo a právo obchodních společností

V rámci obchodního práva a práva obchodních společností poskytujeme poradenské služby subjektům z komerční sféry a z oblasti místní samosprávy a dále organizacím, společnostem a subjektům působícím v oblasti sociální ekonomiky a zdravotnictví, jakož i jejich společníkům a zastupujeme je v příslušných řízeních.

Naše poradenské služby poskytujeme v souvislosti se zakládáním společností, jejich restrukturalizacemi, právním nástupnictvím včetně privatizací a převedení pravomocí na místní samosprávy v komunální sféře. Společnostem a jejich statutárním orgánům poskytujeme poradenské služby v souvislosti se všemi otázkami v oblasti právní odpovědnosti. Poradensky doprovázíme prodeje a převody společností a poskytujeme pomoc v případě vyšetřování ze strany státních zastupitelství, při přípravě a provádění valných hromad, v případě sporů mezi společníky a poskytujeme právní zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních. Našim mandantům poskytujeme podporu v případě stále důležitějšího zavádění efektivních systémů compliance (dodržování právních a etických norem) a jednatelům a členům představenstev pomáháme správně a z právního pohledu bezpečně se zorientovat a pohybovat se v konfliktní oblasti vymezené požadavky stanovenými zákony na straně jedné a pokyny udílenými dozorčími radami a společníky na straně druhé.

V obchodním právu pomáháme při vypracování a právně bezpečném koncipování smluv (např. smluv o obchodním zastoupení, smluv o zajištění dodávek, smluv o investiční výstavbě nebo licenčních smluv), a to jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním právním styku.


Specifická témata:

 • Právo společností s ručením omezeným

 • Právo osobních společností

 • Společenské smlouvy

 • Dohody společníků

 • Smlouvy o vytvoření sdružení a konsorcia

 • Valné hromady

 • Spory mezi společníky

 • Restrukturalizace a sanace (mimo insolvenci)

 • Restrukturalizace (nové uspořádání majetkové struktury, přeměny)

 • Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku

 • Prodej/koupě společností a majetkových účastí

 • Due diligence

 • Smlouvy o výkonu činnosti jednatelů a členů představenstev

 • Odpovědnost členů statutárních orgánů

 • Compliance (dodržování právních a etických norem)

 • Právní nástupnictví

 • Právo v oblasti spolků a nadací