Právo související s hospodařením obcí

Ekonomická činnost veřejného sektoru, zejména obcí a okresů, není důležitá pouze z hlediska dosažení výnosů v rámci jednotlivých rozpočtů. Hospodářská činnost je výrazem a výsledkem obecní samosprávy. To platí bez ohledu na to, zda-li se jedná o veřejnoprávní nebo korporátní formu.

Poskytujeme poradenské služby a zastupujeme obce, okresy, společnosti/podniky ve výlučném vlastnictví obcí a korporace obchodního práva s veřejnou účastí ve všech otázkách práva týkajícího se hospodaření obcí. To se týká zejména podmínek a mezí stanovených obecními řády, resp. obecními ústavami ve vztahu k ekonomickým aktivitám veřejného sektoru a zahrnuje vytvoření koncepce a struktury nezbytných smluv (např. společenské smlouvy, pracovní smlouvy, konsorciální smlouvy, smlouvy o převodu zisku apod.) pro vytvoření vlastních komunálních společností ve výlučném vlastnictví obce a jejich zapojení do komunální koncernové struktury.

Subjekty komunální samosprávy zastupujeme a poskytujeme jim poradenství také při novém uspořádání majetkové struktury, ať již např. v případě privatizací nebo v případě převádění pravomocí na komunální úroveň, v případě zapojení holdingových společností do komunální koncernové struktury, v případě převzetí majetkové účasti soukromých společníků na komunálních holdingových společnostech, v případě přeměn, fúzí apod. nebo v případě vyčlenění částí majetku.

Našim mandantům dále pomáháme při uspořádání a řešení sporných otázek a sporů vyplývajících z kumulace práv a povinností obecních grémií na straně jedné (zastupitelstvo, starosta) a orgánů společností (valná hromada, jednatelé, dozorčí rada) na straně druhé.


Specifická témata:

  • Právo společností s ručením omezeným

  • Koncepce společenských smluv, zejména ohledně zajištění komunálního vlivu

  • Privatizace a převádění pravomocí na komunální úroveň

  • (Nové) uspořádání vlastnické struktury (komunální koncern)

  • Práva a povinnosti statutárních orgánů včetně jejich odpovědnosti, dozorčí rada

  • Školení komunálních dozorčích rad (§ 98 odst. 4 SächsGemO)

  • Pracovní smlouvy jednatelů