Mediální a tiskové právo

Předchozí mandáty dokládají naši erudici a kompetentnost, s jakými poskytujeme právní služby ve všech oblastech mediálního a tiskového práva. Naše poradenské služby poskytujeme například mediálním společnostem v souvislosti s právními otázkami týkajícími se klasických médií jako např. rozhlasu, televize a tisku, ale i elektronických médií a multimédií. Mimoto prosazujeme pro osoby veřejného života a soukromé osoby, společnosti a veřejnou správu / orgány veřejné moci právní nároky vyplývající z vyjádřeních, např. z důvodu nepřípustného zpravodajství a bráníme naše mandanty před nároky uplatňovanými třetími osobami. S žádostí o právní pomoc se na nás obracejí rovněž nakladatelství a vydavatelství, jakož i poskytovatelé nabízející své služby on-line, např. provozovatelé platforem, jsou-li vůči nim uplatňovány nároky z učiněných vyjádření nebo v případě, chtějí-li omezit vlastní odpovědnost za cizí obsah. V případě porušení osobnostních práv, např. pokud jsou fotografie zveřejněny bez nezbytného souhlasu dotčeného subjektu, zajistíme díky našemu strategickému poradenskému konceptu, že dopad takového porušení je minimalizován.


Specifická témata:

 • Mimosoudní a soudní zastupování v případě nároků vyplývajících z vyjádření, bez ohledu na způsob převodu obsahu, např. nároky na zdržení se protiprávního jednání a nároky na odstranění, nároky na odvolání/dementi a právo na odpověď v tisku, jakož i nároky na náhradu škody a finanční odškodnění

 • Krizová komunikace: strategické poradenství a pomoc v případě PR činností společností a fyzických osob v konfliktních a krizových situacích, např. prosazení preventivních nároků na zdržení se protiprávního jednání nebo koordinace předání informací tiskovým orgánům

 • Zajištění spolehlivého zpravodajství v případech podezření (ze spáchání trestných činů)

 • Přezkoumání redakčních obsahů a inzerce

 • Navržení a projednání smluv, např. smluv o zajištění produkce, licenčních smluv, smluv o výkonu práv duševního vlastnictví a o merchandisingu

 • Ochrana před nedovoleným použitím portrétu/fotografie v různých médiích

 • Poradenství v souvislosti s právem na vyjádření a právem na použití portrétu/fotografie v rámci pracovních poměrů

 • Právo v oblasti mediální hospodářské soutěže

 • Poradenství v souvislosti s právní odpovědností za vlastní obsah a obsah třetích osob v analogických a digitálních médiích

 • Postupy v souvislosti s ochranou mladistvých a ochranou osobních údajů v případě digitálních nabídek

 • Právo v oblasti ochranných autorských organizací

 • Sociální sítě (social media): např. přezkoumání nabídek na sociálních sítích (social media) z hlediska jejich právní přípustnosti, vypracování směrnic pro používání sociálních sítí (social media) a strategické poradenství ohledně umisťování nabídek na sociálních sítích