Procesní právo a rozhodčí řízení

Pokud jde o prosazování a obranu práv před státními soudy nebo v případě rozhodčích řízení, může náš tým čerpat z bohatých zkušeností. Naše mandanty zastupujeme v řízeních před řádnými soudy, pracovními a správními soudy, ale i v arbitrážích a mediačních řízeních. Efektivní právní obrana začíná již správným koncipováním příslušných smluv.

Zejména v mezinárodním právním styku poskytujeme poradenské služby našim mandantům v souvislosti se správným a individuálním koncipováním a koordinací doložek o rozhodném právu a příslušnosti soudu. Má-li být pozdější rozsudek vykonatelný i v zemi smluvního partnera, je nutné stanovit s ohledem na pozdější případné řízení vhodný příslušný soud, resp. sjednat způsobilou dohodu o rozhodčím řízení, příp. zvolit správnou arbitrážní organizaci a optimální rozhodčí řád. Přezkoumáváme možnosti různých postupů tak, abychom naše mandanty rychle, efektivně a ekonomicky dovedli k jejich cíli.

Působíme rovněž v rozhodčích (arbitrážních) soudech – ať již jako samorozhodci nebo členové vícečlenných rozhodčích soudů.


Specifická témata:

  • Koncipování dohod o urovnání sporů, o příslušnosti soudu a o rozhodčím řízení (rozhodčí smlouvy)

  • Sporné řízení před řádnými soudy, pracovními soudy a správními soudy

  • Rozhodčí řízení

  • Mediační řízení

  • Předběžná právní ochrana a obstavení majetku

  • Pomoc v případě úředního zajištění movitých věcí a adhezní řízení

  • Samostatné důkazní řízení

  • Mezinárodní právní styk

  • Výkon rozhodnutí v zahraničí a výkon zahraničních rozsudků a rozhodčích nálezů