Právní nástupnictví v rámci společnosti

Majitelům obchodních společností lze poradit, aby včas a odpovědně řešili otázku, kdo bude pokračovat v obchodním vedení společnosti coby jednatel a vlastník v případě jejich odchodu ze společnosti ať již v důsledku dosaženého věku („plánovaná sukcese“) nebo v případě smrti či v důsledku závažných zdravotních omezení („neplánovaná sukcese“).

V oblasti právního nástupnictví v obchodní společnosti poskytujeme poradenské služby společnostem řízeným jejich vlastníky. Společně s našimi mandanty vytváříme strukturu nezbytných individuálních kroků a opatření (plánovaného) právního nástupnictví, a to ve faktickém a časovém ohledu, která jsou nutná pro úspěšný převod podniku na právního nástupce (rodinné příslušníky, zaměstnance či třetí osoby). Na základě tohoto „harmonogramu“ koncipujeme smlouvy a dokumenty nezbytné pro plánované právní nástupnictví (sukcesi). To zahrnuje mimo jiné vypracování vhodných společenských smluv, závětí (podnikatelů), smluv o zřeknutí se povinného dílu, smluv o převodu apod.

Společně s našimi mandanty zajišťujeme rovněž neplánované právní nástupnictví. S mandanty vytvoříme struktury nutných individuálních opatření, která umožní pokračování společnosti v případě neplánované právní sukcese a tato opatření realizujeme. Mezi to patří mj. vypracování „nouzového plánu“, výběr a koncipování vhodné právní formy dotčené společnosti, vypracování vhodných společenských smluv včetně jejich „adaptace“ na příslušnou závěť či dědickou smlouvu, zajištění zapojení vhodných osob do řídicích úrovní a na úrovni společníků, vytvoření plných mocí (pro případ zdravotní nouze) apod.

Zvláštní důraz klademe na individuální konstrukce a řešení, která budou zcela vyhovovat našim mandantům a jejich potřebám; právní nástupnictví v rámci společnosti je „prací šitou na míru“ a nelze ji odbýt pouhou „konfekcí“.


Specifická témata:

  • Úpravy v souladu s právem obchodních společností

  • Plánování právního nástupnictví v souvislosti s "plánovaným" a "neplánovaným" právním nástupnictvím v obchodní společnosti

  • Závěti a dědické smlouvy

  • Smlouvy o zřeknutí se povinného dílu

  • Manželské smlouvy včetně dohod o (majetkovém) uspořádání po rozvodu za účelem ochrany majetku společnosti

  • Smlouvy o předání/převodu

  • Plné moci (pro případ zdravotní nouze)

  • Strukturování nadací