Autorská a nakladatelská práva

V rámci autorského práva poskytujeme poradenské služby subjektům působícím v celém spektru kulturního a kreativního života.

Na celém území Spolkové republiky Německo poskytujeme poradenské služby reklamním a mediálním agenturám, divadlům, výrobcům softwaru, filmovým tvůrcům a výkonným umělcům, autorům, designerům a aktérům uměleckého trhu, a to zejména v souvislosti s ochranou jejich tvorby. Koncipujeme, resp. přezkoumáváme jejich licenční smlouvy a smlouvy o merchandisingu, poskytujeme jim poradenství v oblasti ochrany a výkonu jejich práv včetně případných sporů s ochrannými autorskými organizacemi. Architektům a stavebním inženýrům poskytujeme poradenství ve všech etapách jejich práce v souvislosti s autorskou ochranou jejich koncepčních návrhů a chráníme je před nepřípustnými změnami a zkresleními. K našim mandantům patří rovněž veřejný sektor, jemuž poskytujeme poradenství ohledně všech otázek týkajících se autorských a nakladatelských práv, zejména v souvislosti s nabytím autorských práv a jiných práv duševního a průmyslového vlastnictví a v souvislosti s nabytím a převodem licencí.

V případě potřeby monitorujeme pro naše mandanty trh a sledujeme, zda-li nedochází k porušování jejich práv, přičemž úspěšně prosazujeme na národní i mezinárodní úrovni mimosoudně a soudně práva související s autorským právem a hájíme tato práva v případě jejich výkonu třetími osobami.


Specifická témata:

  • Poradenské služby v oblasti vzniku práv souvisejících s autorským právem a vztahujících se k dílům chráněným autorským právem včetně nabytí práva priority k jednotlivým dílům

  • Návrhy a vyjednávání ohledně smluv o užívání děl chráněných autorským právem, návrhy a vyjednávání licenčních smluv, smluv s umělci, nakladatelských smluv a smluv o merchandisingu

  • Zajištění a prosazení přiměřené odměny za kreativní výkony vůči zaměstnavateli, objednateli a ochranným autorským organizacím

  • Poskytnutí průvodní ochrany autorským dílům prostřednictvím ochranných známek, patentů a designů

  • Mimosoudní a soudní zastupování v případě porušení autorských práv a souvisejících práv v rámci klasických a nových médií